Ubytovací řád

Ubytovací řád


Definice:

„Ubytovatel“
Penzion Na celnici, Nové Hrady 396, 373 33, provozovaný společností OUTDOOR VYDRA s.r.o., IČ 28123905, DIČ CZ28123905, se sídlem Třeboňská 670, Rudolfov, 373 71, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce č.18624. Ubytovatele zastupuje majitel a jednatel Andrea Chrastinová a provozní vedoucí penzionu Šárka Rousková.
„Penzion“
budova ve správě Ubytovatele, kde je Host ubytovaný.
„Personál“
zaměstnanci Penzionu.
„Klient“
osoba, která má zájem o ubytování poskytované Ubytovatelem.
„Host“
ubytovaný Klient.


Následující pravidla a podmínky jsou platné pro všechny Klienty a Hosty:


1. Příjezd a odjezd


Klient je povinen předložit při příjezdu občanský průkaz a umožnit tak Personálu zápis své osoby do Knihy ubytovaných, okamžikem zápisu se stává Hostem. U hromadných výprav je možnost zapsat pouze vedoucího výpravy se současným založením seznamu dalších členů výpravy obsahujícím jejich jména a příjmení, datumy narození, adresy trvalých bydlišť a čísla občanských průkazů, případně čísla cestovních pasů. Okamžikem tohoto zápisu se vedoucí výpravy a členové výpravy uvedení na seznamu stávají Hosty. Vedoucí výpravy ručí za dodržování Ubytovacího řádu všemi členy výpravy.
Současně se zápisem do Knihy ubytovaných je Host povinen uhradit cenu pobytu v hotovosti (pokud nebyla již uhrazena předem např. na účet) a v případě některé z forem předplaceného stravování (plná penze/polopenze/snídaně) uhradit také cenu za stravné.
V den příjezdu má Host právo používat pokoj od 15:00 hodin. V den odjezdu je Host povinen pokoj vyklidit do 10:00 hod. Neučiní - li tak, je Ubytovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další noc.

Při přihlašování k pobytu obdrží Host od Personálu klíč od přiděleného pokoje a v den odjezdu klíč opět vrátí.


2. Platba


Platbu za ubytování a předplacené formy stravování je možné uhradit buď v hotovosti při nastěhování nebo po předchozí domluvě i prostřednictvím daňového dokladu (faktury) vystaveného Ubytovatelem. Není možno platit platební kartou ani stravenkami. Ceny se řídí aktuálním ceníkem a jsou pevně dané. Ubytovatel si vyhrazuje právo pro některé pobyty požadovat zaslání zálohy či celé částky předem na účet.
V případě předčasného ukončení pobytu či zrušení stravného v průběhu pobytu není Ubytovatel povinen vrátit Hostu poměrnou část zaplacené částky, a to ani za ubytování ani za stravování.


3. Děti


Děti do 12-ti let věku musí být po celou dobu pobytu pod dozorem dospělého Hosta, který za ně nese zodpovědnost. Za jakékoli případné zranění dítěte nenese Ubytovatel žádnou odpovědnost.


4. Zvířata


Pobyt psů je povolen na oploceném pozemku u Penzionu, kde je možnost využití kotců, dále v chatkách i na pokojích. Při pobytu v restauraci je Host povinen mít psa uvázaného na vodítku, tak aby neobtěžoval ostatní Hosty a nebránil Personálu při obsluhování. Platí zákaz volného pobíhání psů po prostorách Penzionu, Host je povinen si svého psa hlídat a neohrozit tak ostatní přítomné osoby či zvířata. Platí přísný zákaz vstupu psů do kuchyně a skladů potravin. V případě zničení či poškození jakékoli věci psem (rozkousání apod.), nese veškerou odpovědnost majitel psa, který je povinen uhradit škodu (nejedná se pouze o nábytek a vybavení, ale např. i o věci osobní potřeby ostatních Hostů či Personálu apod.)
Všichni psi, kteří se v prostorách Penzionu budou pohybovat, musí být očkováni a majitel je povinen toto na požádání prokázat platným očkovacím průkazem. Majitel je také povinen sbírat v okolí Penzionu (včetně louky před Penzionem) exkrementy po svém psu, k dispozici jsou igelitové sáčky. Exkrementy se vyhazují pouze do popelnice. Za jakékoli případné zranění psa nenese Ubytovatel žádnou odpovědnost.
Feny, které hárají, musí během pobytu v Penzionu mít hárací kalhotky, aby neznečišťovaly prostory Penzionu. Prosíme rovněž majitele, aby pokud možno nenechávali psy spát v postelích a nekoupali je ve sprchových koutech na pokojích. V případě nepřízně počasí je vždy k dispozici řada vyřazených ručníků, které může Host použít na vysušení psa.
Kolem místa Vašeho pobytu se nachází honitba. Je tedy třeba chovat se při venčení a pobytu v přírodě v souladu se zásadami chování v honitbě – v blízkosti lesa a v lese nevenčit psy na volno, nenechat je plašit a štvát zvěř, chovat se tiše a nerušit zvěr, neznečišťovat přírodu atd. V případě nalezení opuštěného mláděte je zakázáno se jej dotýkat (!!) a jakkoli s ním manipulovat. Naopak je třeba uvědomit neprodleně personál a ten vyrozumí myslivecké sdružení.


5. Noční klid


Noční klid je stanoven v době od 22:00 do 6:00 hod ráno. Hosté jsou povinni v této době zachovávat v prostorách Penzionu klid, s výjimkou restaurace a venkovního ohniště či pergoly. V rámci slušného chování a ohleduplnosti k ostatním Hostům však Ubytovatel požaduje nehlučné chování v prostorách Penzionu i po 6. hodině ranní, min. do 9:00.


6. Kouření


Na pokojích, chodbách a v hale u recepce, dále na WC a ve skladových prostorách platí přísný zákaz kouření. Kouření je zakázáno rovněž v restauraci a povoleno je kdekoli venku u penzionu, kde jsou umístěny popelníky. Nedopalky je potřeba vyhazovat do popelníků. Samozřejmostí je přísný zákaz kouření v chatkách, včetně dřevěných předzahrádek a ve školící místnosti.


7. Elektrické spotřebiče


Host nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů osobní potřeby, jako jsou notebooky, vysoušeče vlasů, holicí strojky, digitální fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony a osobní hudební přehrávače. Na pokojích i v chatkách je zakázáno používat vařiče a přímotopy !!!


8. Zapůjčení sportovního vybavení a her


Host není oprávněn půjčovat si bez vědomí kompetentního Personálu jakékoli vybavení, např. koloběžky, luky a šípy, míče či společenské hry apod. Při zapůjčení tohoto vybavení bude Host zapsán do Knihy výpůjček, kde se podepíše, a zodpovídá za to, že vybavení vrátí v domluvený čas ve stavu, v jakém jej převzal. V případě poškození (eventuelně ztráty) budou stanoveny sankční poplatky dle rozsahu škody, stáří věci a přibližné ceny za koupi věci nové. Výši sankčního poplatku je oprávněn určit Ubytovatel a Host je povinen jí akceptovat. Toto platí jak u vybavení, jehož zapůjčení je zpoplatněno, tak u vybavení, které půjčujeme zdarma.
Při zapůjčení vybavení, které je zpoplatněno, platí Host částku stanovenou Ceníkem (http://www.penzionnacelnici.cz/index.php/cenik), kde je brán zřetel na počet ks zapůjčeného materiálu a dobu zapůjčení.
Veškerý zapůjčený materiál je Host povinen osobně vrátit pověřenému Personálu, za vrácení není považováno odložení věci v prostorách Penzionu.


9. Výcvikové překážky


Hostům je zakázáno bez předchozí domluvy s Personálem využívat kynologické překážky umístěné v areálu, a to jak překážky zpoplatněné, tak i nezpoplatněné. Po skončení tréninku je Host povinen překážky vrátit na původní místo v původním stavu a uvědomit Personál. Jakékoli škody, ať již přímo způsobené Hostem, nebo škody zjištěné ještě před vlastním použitím (způsobené jinou osobou), je třeba nahlásit Personálu. Škody na vybavení způsobené Hostem je Host povinen nahradit.
Platba za pronájem zpoplatněných překážek bude provedena v hotovosti přímo na místě.
Vstup na kynologické překážky je povolen pouze psům !!!
Platí přísný zákaz používání kynologických překážek pro pohybové vyžití dětí, k sezení dospělých osob apod. !!!
Za jakékoli případné úrazy na překážkách nenese Ubytovatel žádnou zodpovědnost.
Prosíme o udržování pořádku v celém areálu.


10. Školící místnost


Pronájem školící místnosti je třeba domluvit předem již při objednávání pobytu. V případě rozhodnutí až na místě není vždy možné Hostu vyhovět.
V učebně je zakázáno kouřit, konzumovat jídlo a alkoholické nápoje, dále přemísťovat nábytek a vybavení a vynášet odtud vybavení ven.
Host je povinen místnost zamykat při každém odchodu, aby se předešlo odcizení věcí. V případě ztráty věcí, patřících Ubytovateli, či škody na vybavení učebny je Host povinen nahradit škodu.
Pronájem učebny je zpoplatněnou službou.


11. Restaurace


Host je povinen respektovat otevírací dobu, která je vyvěšena na dveřích restaurace. Jakékoli výjimky (delší otevírací doba atd.) závisí pouze na rozhodnutí Personálu, nikoli na nátlaku Hosta. V restauraci platí zásady slušného chování a Personál je oprávněn Hostu, který je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek odepřít konzumaci dalších alkoholických nápojů. Host, který nedodržuje zásady slušného chování a obtěžuje ostatní Hosty či Personál, může být z restaurace vykázán.
Pro vydávání snídaní, obědů a večeří v rámci „penzí“ je určena konkrétní omezená doba. Mimo tuto dobu není Personál povinen Hostu jídlo vydat, a to ani pokud je již zaplaceno. Snídaně se podávají od 8:00 do 9:30. V době vydávání snídaní mohou být v restauraci přítomni pouze Hosté, kteří mají snídaně objednané a zaplacené. Pro ostatní Hosty, kteří na snídaně nechodí, platí standardní otevírací doba restaurace, tedy od 10:00 hod. Čas pro výdej obědů je od 12:00 do 13:30 a večeří od 18:00 do 19:30. Veškeré výjimky závisí na vstřícnosti Personálu a jsou podmíněny předchozí domluvou.
V restauraci netolerujeme konzumaci vlastních potravin a nápojů.
Při snídaních formou švédských stolů je přísně zakázáno odnášet jídlo mimo restauraci.
Restaurace je nekuřácká.


12. Další povinnosti Hosta


V pokojích, chatkách, učebně a ve společných prostorách Penzionu nesmí Host přemísťovat nábytek, zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
Při odchodu z pokoje či chatky je každý Host povinen zhasnout světla, vypnout televizi či jiné spotřebiče, zavřít okna a místnost uzamknout. Za ztrátu osobních věcí z neuzamčených místností nezodpovídáme. Při odjezdu je nutno vrátit Personálu klíče a nahlásit případné škody.
Host je povinen umožnit Personálu přístup do pokoje v případě neobvyklé situace, zejména je-li podezření např. na závažné porušování Ubytovacího řádu nebo v případě hrozí-li nějaké nebezpečí apod.
Je přísně zakázáno a v rozporu se slušným chováním odnášet z pokojů či z ostatních prostor Penzionu a z areálu jakékoli věci, které patří Ubytovateli.


13. Odpovědnost Hosta


Host zodpovídá za škodu vzniklou na přidělených pokojích, v chatkách a ve společných prostorách Penzionu, na nábytku, inventáři a vybavení, dále za škody způsobené ve venkovních prostorách, náležících k Penzionu (tzn. zahrada, cvičiště, kotce).
Host je povinen na požádání uhradit Ubytovateli částku potřebnou k náhradě škody. Částku stanoví Ubytovatel a Host je povinen jí akceptovat a uhradit v hotovosti. Toto platí také při poškození vybavení a nábytku psy. Jakékoli škody je nutno nahlásit!!


14. Odpovědnost Ubytovatele


Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány provozovateli nebo některému z pracovníků provozovatele. Ubytovatel neručí za osobní věci Hostů odložené ve společných prostorách bez dozoru a neručí za případné škody na vozidlech zaparkovaných u Penzionu, způsobené jinými osobami či nepřízní počasí.


15. Porušení Ubytovacího řádu


Host je povinen dodržovat tento Ubytovací řád. V případě jeho porušení nebo porušení zásad občanského soužití, má Personál právo i před uplynutím sjednané doby zrušit ubytování bez náhrady.


16. Kontakt


Případné stížnosti, přání či požadavky týkající se Ubytovatele lze během doby pobytu uplatňovat buď u provozní vedoucí (Šárka Rousková – tel. 608 222 263) nebo u přítomného personálu, aby záležitost mohla být vyřízena okamžitě.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt.

Andrea Chrastinová
majitel, jednatel společnosti ( tel. 774 046 008 )

&

Šárka Rousková
provozní vedoucí ( tel. 608 222 263 )

http://www.mediterraneoriccione.com/ck.htm http://www.abbeyleixheritage.com/ck.htm http://www.capitalstrength.com/ck.htm http://www.tankchair.com/ck.htm https://linguaschool.com/ck.htm http://www.bedpostblog.com/ck.htm http://www.sleepproducts.org/ck.htm http://www.safesleep.org/ck.htm http://www.techdesignstudios.com/ck.htm http://www.isitc.org/ck.htm http://www.moravianchurcharchives.org/ck.htm http://www.icanpd.com/ck365.html http://www.medimerchant.com/ck365.html http://www.novaobiava.com/ck365.html http://www.gregoriarquitectos.com/ck365.html http://www.buscandolaverdad.com/ck365.html http://www.whatsoutaddis.com/ck365.html http://www.camphillfire.org/ck365.html http://www.edmestoncentralschool.net/ck365.html http://www.insomniafm.com/ck365.html http://www.extremaduraavante.es/ck365.html http://pageoalliance.org/calvinklein.html http://www.renovarelife.org/calvinklein.html http://abbeyleixheritage.com/calvinklein.html http://ecodatarecovery.com/calvinklein.html http://www.tankchair.com/calvinklein.html http://www.capitalstrength.com/calvinklein.html http://ifetayo.com/calvinklein.html http://www.hhhnashville.org/calvinklein.html http://churchtechleaders.org/calvinklein.html http://www.simplysuperfly.com/calvinklein.html http://www.studio26homes.com/calvinklein.html http://www.techdesignstudios.com/calvinklein.html